1. כללי
א.ברוכים הבאים לאתר nitan-beahava.co.il (להלן: “האתר“).
ב. האתר משמש כאתר סחר אלקטרוני אשר מציע, בין היתר, רכישה מקוונת של מוצרים המשווקים על ידי “ניתן באהבה” (להלן: “המוצרים“).
ג. החברה מאשרת גישה אל האתר בכפוף לתנאים המפורטים להלן (להלן: “תנאי השימוש”).
ד. הנך נדרש לקרוא תקנון זה בטרם גלישה באתר ו/או רכישת המוצרים באמצעותו, שכן בגלישתך ו/או בשימוש אחר כלשהו באתר, לרבות רכישת המוצרים, הנך מביע את הסכמתך להוראות תקנון זה.
ה. דע, כי החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מדי פעם, לפי שיקול דעתה הבלעדי ולא צורך במתן הודעה מוקדמת כלשהי. תוקף השינוי החל מרגע פרסומו באתר.
ו. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
ז. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר, לרבות כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר.
ח. אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”), והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר (להלן: “ההוראות”), למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור, והתניה כאמור בוצעה, במסגרת פעילות האתר, אם במפורש או במשתמע.

2. מי רשאי להשתמש באתר
א. כל אדם, לרבות חברה, רשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע רכישות באמצעות האתר, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

– המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות;
– למשתמש מלאו 18 שנים;
– המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה;
– המשתמש הוא בעל כתובת בישראל;
– המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט;
– המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף ,שהונפק בישראל ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי, חברת האשראי אישרה את ביצוע העסקה, והמוצרים המבוקשים נמצאים במלאי.

ב. במועד ביצוע עסקה באתר, המשתמש יידרש להזין את הפרטים הבאים:
שם פרטי ומשפחה; תעודת זהות; שם חברה וח.פ.; טלפון; כתובת דואר אלקטרוני; אמצעי תשלום ועוד. המשתמש מאשר את נכונות הפרטים, וכי הם נמסרו על פי רצונו.
ג. הגשת פרטים כוזבים ביודעין הינה עבירה פלילית עפ”י חוק. החברה תהא רשאית לנקוט בכל צעד משפטי כנגד מגיש פרטים כוזבים, כולל פנייה לערכאות בגין נזקים שיגרמו לחברה ו/או מי מטעמה עקב שיבוש פעילות האתר ו/או הליכי המכירה באתר.
ד. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא החברה רשאית למנוע מכל אדם ו/או חברה להשתמש באתר, באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי, ומבלי למסור הודעה על כך מראש, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים:
– המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;
– המשתמש הפר תנאי מתנאי תקנון זה;
– המשתמש מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים במתכוון;
– המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בהם כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג’ כלשהו;
– אם כרטיס האשראי שברשות המשתמש נחסם ו/או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי;

3. המכירה ותנאי המכירה של המוצרים
א. המכירה באמצעות האתר הינה במחיר קבוע וידוע ועד גמר המלאי. במקרה שהתבצעה רכישה והתברר, לאחר מכן, כי המוצר שנרכש אזל במלאי, תודיע על כך החברה למשתמש עד 24 שעות ממועד הרכישה, ותאפשר לו לבטלה או לרכוש מוצר אחר או להמתין לקבלת המוצר במלאי, ככל האפשר. (עד 2 ימי עסקים – ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).
ב. התשלום עבור המוצרים יהא באמצעות כרטיס אשראי בלבד.
ג. בנוגע לרכישת המוצרים, משמעות הלחיצה על כפתור ה – “קנה”, וסיום ההליכים הנלווים לרכישה, לרבות הליך התשלום, היא שהמשתמש הציע הצעה לרכוש המוצר הרלוונטי מהאתר בהתאם לכל התנאים וההתניות, שייקבעו על ידי החברה והנכללים באתר.
ד. מחירי המוצרים הנמכרים הינם אטרקטיביים, אולם אינם בהכרח משקפים את המחיר הנמוך ביותר בשוק. המחיר התקף ביחס להזמנה שביצע המשתמש הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת תהליך ההזמנה.
ה. בהליך הרכישה יש לבחור את המוצר/ים שיצטרפו “לסל הקניות” ולמלא פרטים לשם השלמת הרכישה. יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים והמלאים, אחרת האתר לא יוכל להבטיח את מימוש ההזמנה. מילוי כל הפרטים הנדרשים לרכישת מוצר יחשב לביצוע הזמנה ע”י המשתמש (להלן: “הזמנה”). אישור סופי של ההזמנה כפוף להמצאות המוצרים במלאי. מוצרים ישמרו “בסל הקניות” למשך 15 דקות. לאחר ההזמנה של מוצר, ואישור ההזמנה, יישלח המוצר למשתמש. למען הסר ספק, משלוח דואר אלקטרוני למשתמש אינו מהווה ראיה לביצוע פעולה ואינו מחייב את החברה. במידה והעסקה לא תאושר ע”י חברת האשראי, תוצג הודעה למשתמש, ותישלח לו הודעה לתיבת הדואר האלקטרוני שמסר, ואז תיחשב ההזמנה כבטלה.
ו. בכדי לאפשר רכישה באתר, יחויב המשתמש לפתוח חשבון משתמש. בעזרת חשבון משתמש זה, יוכל המשתמש לבצע פעולות שונות באתר, לרבות, הדפסת השוברים, צפייה ברכישות עבר, שינויי הגדרות המשתמש והעדפותיו וכדומה.

4. תשלום ואספקת המוצרים
א. המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ על-פי הדין, אלא אם צוין אחרת במפורש.
ב. דמי המשלוח, אם בכלל, ישולמו עם התשלום בגין המוצר/ים. במכירה בתשלומים, רשאית החברה לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.
ג. אספקת המוצרים שנרכשו באמצעות האתר תבוצע על ידי החברה לכתובת שנמסרה ע”י המשתמש במועד ביצוע ההזמנה.
ד. אספקת המוצרים תהיה באמצעות דואר ישראל ו/או דואר שליחים לפי העניין, מרגע מסירת המוצר לדואר אספקת המוצר אינה באחריות החברה.
ה. החברה לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי- אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה ו/או מציון כתובת שגויה ו/או לא מלאה ע”י המשתמש.
ו. החברה תהיה אחראית על אספקת והובלת המוצרים, ותפעל כמיטב יכולתה לספק את המוצרים במהירות המרבית.
ז. החברה תספק רק מוצרים אשר שולמו במלואם, לכתובת שהלקוח הקליד או מסר בעת ההזמנה, תוך המועד הקבוע בדף הפריט, אלא אם כן נכתב אחרת באתר.
ח. האפשרות להזמין מוצרים באתר מוגבלת לאזורים בארץ בהתאם למפת אזורי החלוקה של דואר ישראל או חברת המשלוחים, לפי העניין (להלן, “אזורי החלוקה”). החברה רשאית, אך לא חייבת, לספק את המוצרים גם אל מחוץ לאזורי החלוקה, בתיאום טלפוני מראש. לכן, גם אם הזמנה כזו התקבלה ונקלטה במחשבי החברה, החברה לא תהיה חייבת לספקה.
ט. זמני אספקת המוצרים כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).
י. דמי המשלוח המפורטים אינם כוללים הובלה לקומות גבוהות ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית ו/או הובלה הדורשת כוח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים. במקרה של הובלה חריגה יהיה האתר רשאים לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה.
י”א. התקנון של הגוף המשלח באמצעותו תבוצע ההובלה יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב את הלקוח.
י”ב. על המשתמש להודיע מידית לאתר אם המוצר לא סופק בתקופת האספקה המפורטת באתר. במידה והמשתמש לא יהיה מעוניין להמתין להגעת המוצר מעבר לתקופת האספקה, האתר יחזיר לו את התמורה אותה הוא שילם עבור אותו מוצר, בכפוף לנכונות התלונה.
י”ג. בזמן אספקת המוצר, רשאי האתר ו/או מי מטעמו לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת הפריט, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.
י”ד. כל הסכמה לבקשה לביטול הזמנה לאחר שהמוצר נשלח זה מכבר, כפופה לכך שהמשתמש יחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול ו/או שימוש מכל מין וסוג שהוא לאתר, על חשבונו.
ט”ו. במקרה בו מוצר הוחזר בשל פרטים מוטעים שמסר המשתמש, יחויב המשתמש בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול.
ט”ז. יובהר, כי דמי המשלוח בהם יחויב הלקוח כוללים, בין היתר, את עלות אריזת המוצר, אחריות וביטוח המוצר בעת המשלוח וכן הוצאות המשלוח בפועל.

5. ביטול רכישה ע”י המשתמש
א.כל משתמש רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו על פיו. להלן מספר הוראות רלוונטיות מחוק הגנת הצרכן:
ביטול ייעשה אך ורק בהודעה בכתב; ברכישה של נכס, רשאי הרוכש לבטל את העסקה, מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם. רוכש לא רשאי לבטל את העסקה ברכישת פריטים מסוימים כמפורט בסעיף קטן 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן. בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול יושב לרוכש הסכום ששולם על ידו בגין השירות ו/או המוצר בניכוי דמי ביטול (לרבות דמי שילוח ואריזה) בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש”ח, לפי הנמוך. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, לא יחויב הרוכש בדמי ביטול כלשהם. הוראות חוק הגנת הצרכן נוספות בנוגע לביטול הרכישה מצד הרוכש, לרבות בנוגע לחובה להחזיר המוצר, יחולו גם-כן.6. ביטול רכישה מצד החברה
א. החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטל או להפסיק עסקה ו/או מכירה ו/או לבטל הזמנה, כולה או חלקה, ו/או את פעילות האתר, כולה או חלקה.
ב. הודעה על ביטול או הפסקה מעין זה תימסר למשתמש או לרוכש, והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של הרוכש או תשיב לו כל סכום ששולם בגין המוצרים, ככל ששולם.
ג. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש או לרוכש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.
ד. במידה והתגלה כי מוצר שהוזמן אזל מהמלאי, רשאי האתר לבטל את ההזמנה או להציע פריט חלופי שווה ערך. בוטלה הזמנה, כאמור, האתר לא יהיה אחראי ולא ישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת הפריט אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

6. אחריות
א. החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על מידע המתפרסם באתרים חיצוניים, שאליהם ניתן להגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד. יובהר, כי החברה עושה ותעשה כמיטב יכולתה לשתף פעולה עם ספקים אמינים ובעלי מוניטין בלבד.
ב. החברה תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים ובמועד. החברה לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם בשל איחורים באספקה, או כתוצאה מכך שהמוצרים שסופקו היו פגומים, אלא אם כן ארעו העיכוב או הפגם בשל רשלנות מצד החברה. במקרה זה תהיה אחריות החברה מוגבלת לסכום השווה למחיר ההזמנה. אלא אם כן נכתב אחרת, כל מידע המוצג באתר לגבי המוצרים, טיבם ואיכותם, נמסרו לאתר על ידי הספקים של המוצרים, ונמצאים באחריותם הבלעדית והמלאה של האחרונים.
ג. החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש ו/או בביצועי האתר. החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו הצעתו של משתמש לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממשתמש מלהגיש הצעה ו/או לעשות כל פעולה אחרת באתר. החברה מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה לשמור על פעילות תקינה של האתר.
ד. בכל מקרה, החברה לא תישא באחריות לפעילות כלשהי של כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

7. סודיות ופרטיות
א. כל פרטיו האישים של המשתמש (שם, ת.ז. דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגרי המידע של החברה.
ב. החברה לא תעביר פרטיו האישיים של המשתמש לאף גורם אחר זולת לשם השלמת עסקה.
ג. החברה לא תעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של המשתמש אלא לביצוע תשלום בגין עסקה אותה ביקש המשתמש לערוך, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה.
ד. למרות האמור לעיל, החברה תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי, וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.
ה. החברה תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המשתמש, ללא זיהוי המשתמש הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.
ו. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.
ז. החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב – “עוגיות” (“cookies”) על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמשתמש הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.
ח. המידע שנאסף אודות המשתמש יישמר במאגרי המידע של החברה.
ט. בקיום מקרים שאינם בשליטתה של החברה ו/או הנובעים מכח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
י. פרטי כרטיס האשראי אינם נשמרים במאגרי המידע של החברה.

8. דין ושיפוט
א. הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד.
ב. בכל מקרה של מחלוקת, תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) בתל אביב-יפו הסמכות הבלעדית לדון בה.
תנאים נוספים
א. טעות סופר בתיאור מוצר לא תחייב את החברה.
ב. תמונות המוצרים באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד. בנוסף, ייתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל, וכיו”ב בין המוצר, כפי שהוא מוצג באתר, לבין המוצר במציאות.
ג. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו”ב, לכל מטרה אחרת.
ד. המועד שנרשם, לכל עניין ועניין, במחשבי החברה הוא המועד הקובע לכל דבר.
ה. לשאלות בעניין תקנון זה ו/או איזו מהוראותיו, וכן בקשר לתלונה הקשורה באתר, אנא פנה באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו הינה: nitan.be@gmail.com

תפריט ראשי

מיליה פמיליה! המתנה המושלמת ליום המשפחה!

×
דילוג לתוכן