כתבה שפורסמה במגזין "ילדי טבע הדברים" – פעילות "רגע לפני" בבית ספר ניצני רעות-רעות

רגע לפני ש…

בּבית החינוּך ניצני רעות – רעות

כתבו: לילך הוכמן ועופֹר מוקדי – בית החינוּך ניצני רעות – רעות

רגע לפני ש…

בּבית החינוּך ניצני רעות – רעות

כתבו: לילך הוכמן ועופֹר מוקדי – בית החינוּך ניצני רעות – רעות

בּכל בּוקֹר, מֵהשעה 7:30, מגיעים בּזֶה אחר זֶה האוֹטוֹבּוּסים הצהוּבּים של המוֹעצה האזורית מנשה לקִריית החינוּך. כּוּלם מביאים את תלמידֵי בית החינוּך ניצני רעות – רעות, שבּוֹ שני בּתֵי ספר יסודיים – ניצני רעות וּבוֹ 19 כּיתוֹת א'-ג', ורעות וּבוֹ 16 כּיתוֹת ד'-ו'. על האוֹטוֹבּוּסים תלוּיים שלטים עִם תמוּנת כּדור הארץ, ועם הכיתוב "רגע לִפנֵי ש…" וּלידו מִשפּטים שוֹנים. כּל המִשפּטים חתוּמים על ידי ילדי בית החינוּך.

כּשנִכנסים לחצר בית החינוּך, לכל אחת מִמבוֹאוֹת הכּניסה, פּוֹגשים שלט גדוֹל וּבוֹ כּתוּב: "ברוכים הבאים לתעררוכת "רגע לפני".

בּתוֹך המבוֹאוֹת מוּצגים מִשפּטים רבּים ושוֹנים, וּמֵהתִקרה יוֹרדים כּדורי ארץ שוֹנים וייחודיים. כּל חלק עוֹסק בּהיבּט אחר, והמשוּת . לכוּלם: שמירה על כּדור הארץ והתחלת המִשפּטים כּוּלם בּמילים "רגע לִפניֵ ש…".

אִם תִשאלוּ את הילדים, הצעירים מניצני רעות והבּוֹגרים מרעות, בּמה מדוּבּר, תקבּלוּ תשוּבוֹת דוּגמת:

זוֹ תערוּכה שהמטרה שלה שנדע אֵיך לִשמוֹר על כּדור הארץ.

שנזִכּוֹר לֹא לזהם כּל כּך הרבּה.

שנזִכּוֹר שאנחנוּ עוֹזרים לִשמוֹר על הכּדוּר, אבל צריך להִשתדל הרבּה יוֹתר.

זוֹ תערוּכה שעוֹסקת בּאֵיכוּת הסביבה וּבשטחים הירוּקים שיש בּארצנוּ.

זוֹ תערוּכה שמדגישה את הנזקים שנגרמים לסביבה, וּמה יקרה אִם לֹא נפִעל נגד כּריתת עצים וּנזקים אחרים שבּני אדם גוֹרמים לסביבה.

אֵיך נוֹלדה התערוּכה? אֵיך נוֹלד הרעיוֹן?

ערב אחד, בּין ההוֹדעוֹת הרבּוֹת שֶׁהִתקבּלוּ בּתֵיבת הדוֹאר האלקטרוֹני, הִגיע סִרטוֹן שנקִרא "רגע לִפניֵ". בּסִרטוֹן על המֵיזם החברתי "רגע לִפניֵ" מהאתר "ניתן בּאהבה" נרִאים שִׁלטֵי חוצוֹת וירטוּאליים (לא אמיתיים, כאלה שנעשו

במחשב והוכנסו כאילו הם ממש ברחובות) שאנשים כּתבוּ בּנוֹשְׂאים חברתיים שוֹנים. הִתבּרר שמדוּבּר בּמֵיזם הפּוֹעל דרך הפייסבוק וּמאפשר לכל אחד להציע רעיוֹנוֹת שמטרתם אחת – שיהִיהֶ לכוּלנוּ טוֹב יוֹתר בּעוֹלם.

בּאוֹתוֹ רגע נוֹלד הרעיוֹן לפעילוּת וּלתערוּכה. שׂוֹחחנוּ עִם אוֹרלי, מי שיזמה את "ניתן באהבה", ואורלי שמחה מאוד ליזמה של בית החינוּך ו…יצאנוּ לדרך.

את הרעיוֹן חיבּרנוּ לִשלוֹשה מרכיבים מוֹבילים בּבית החינוּך:

* הערך שלפיו אנחנוּ פּוֹעלים השנה – ערבוּת הדדית.

* תפיסת הקיימות (לשמור על הקיים) המוֹבילה את בית הספר.

* למידה בּגישת החקר.

נשמע מסובך? הנה ההסבר:

בּכל שנה אנחנוּ בּוֹחרים היגד אוֹ פּתגם המבטאים ערך מסוּים, שמלווה את הפּעילוּת החינוּכית שלנוּ. השנה בּחרנוּ בּהיגד כּל ישְִׂראל ערבין זה לזה, ואנחנוּ עוֹסקים בּערך של ערבוּת הדדית. כּוּלנוּ, יחד וּלחוד, עוֹשִׂים מה שאנחנוּ יכוֹלים למען הזוּלת, בּלי קשר לאחרים, מִתוֹך הבנה שגם הם, כּשיוּכלוּ, יעשׂוּ למען הכּלל.

אנחנוּ מאמינים שדוּגמה אישית תוֹביל לִלמידה ולהִצטרפוּת של אחרים, והערבוּת ההדדית תִגדל. פירושה של הערבוּת ההדדית הוא שאִם כּוּלנוּ נשִמוֹר זה על זה – נהִיהֶ חזקים יוֹתר.

ואיך זה קשור לכדור הארץ?

כּחלק מִתפיסת הקיימוּת המוֹבילה אוֹתנוּ, החלטנוּ שלֹא נסִתפּק רק בּערבוּת הדדית בּין בּני אדם אלא גם בּערבוּת לסביבה (אִם אנחנוּ נשִמוֹר עליה – היא תִשמוֹר עלֵינוּ), לאווִיר, למיםִ, לאדמה ולצוֹמח. כּוּלנוּ חייבים לִנקוֹט פּעוּלוֹת לִשמירה על הסביבה. כּדור הארץ הוּא שלנוּ, וכוּלנוּ צריכים לִהיוֹת ערבים לקיוּמוֹ – הכּדוּר בּידיים שלנוּ.

ואיך נעשה החיבּוּר לִלמידה בּגישת החקר?

כּל שנתון (שכבה) בּבית החינוּך עוֹסק בּהיבּט אחר של קיימות, וּמבצע פּעילוּת חקר ו/או למידת חקר סביב נוֹשֵׂא זה:

כּיתוֹת א' עובדוֹת על נוֹשֵׂא האשפּה והשלכותיה וחשיבוּת המִיחזוּר.

כּיתוֹת ב' עוֹסקוֹת בּחיוֹת וּביחסי הגומלין עִם האדם.

כּיתוֹת ג' עוֹסקוֹת בּכריתת העצים והמיםִ.

כּיתוֹת ד' עוֹסקוֹת בּהשלכוֹת הפּיתוּח על הסביבה, בּדגש על שטחים פּתוּחים וירוּקים.

כּיתוֹת ה' עוֹסקוֹת בּזיהוּם מקוֹרוֹת המיםִ.

כּיתוֹת ו' עוֹסקוֹת בּצדק חברתי.

מֵהרעיוֹן עברנוּ למעשֶׁה. וכך, בּוֹקר אחד, בּזמן שילדי בית החינוּך ירדוּמֵהאוֹטוֹבּוּסים, הם

פּגשוּ בּשער את ילדי ההנהגה הסביבתית (ילדים מִבית הספר שֶׁהתפקיד שלהם לנהל את נוֹשֵׂא השמירה על הסביבה), שעמדוּ בּמחאה אילמת (הפגנה בּלי לוֹמר אף מילה) עִם שלטים וּתמוּנוֹת שוֹנוֹת של כּדור הארץ סוֹבל.

גם בּהפסקוֹת נמִשכה המחאה. ילדי בית החינוּך הִסתקרנוּ, וניסוּ להבין בּמה המדוּבּר, אך ילדי ההנהגה הסביבתית שתקו בּעקשנוּת.

הילדים הִגיעוּ לכיתוֹת עִם שאלוֹת רבּוֹת:

מדוּע ראינוּ תמוּנוֹת של כּדור הארץ חוֹלֶה? מדוּע כּדור הארץ נוֹזל? מלוּכלך? למה כּדור הארץ סוֹבל? מה קרה לכדוּר הארץ? אֵיך אפשר לעזוֹר לוֹ?

המחאה הייתה רק הפּתיחה. כל שיעוּרֵי המִקצוֹע עסקוּ בּבעיוֹת הסביבה:

בּשיעוּרֵי הסִפרייה הִקשיבוּ הילדים לסיפוּרים העוֹסקים בּנוֹשא השכבתי.

בּשיעוּרֵי המדעים חשבוּ על פּתרוֹנוֹת לִבעיוֹת הקשוּרוֹת לנוֹשֵׂא.

בּשיעוּרֵי האנגלית בּכיתוֹת הגבוֹהוֹת עסקוּ הילדים בּנוֹשֵׂא תוֹך שימוּש בּשׂפה האנגלית.

אחרֵי שלב ההכנה הִגיע שלב העשִׂייה. מחנכוֹת הכּיתוֹת הִציגוּ מצגת שהוכנה בּהתאמה לנוֹשֵׂא החקר של כּל שכבה.

הן העלוּ שוּב את השאלה מדוּע כּדור הארץ סוֹבל, הראוּ תמוּנוֹת המציגוֹת את המִפגעים הקיימים ודנוּ עִם הילדים בּדרכים לפִתרוֹן. חלק מֵההצעוֹת הוּצגוּ בּצורת שלטים של "רגע לִפניֵ" המתאימים לכל נוֹשֵׂא.

בּעקבוֹת הדיוּנים בּכיתוֹת כּתבוּ הילדים, בּעצמם אוֹ בּשיתוּף ההוֹרים וּבני המִשפּחה, מִשפּטים אישיים המתחילים בּמילים "רגע לִפניֵ ש…", שיש בּהם הצעה לפִתרוֹן בּעיה סביבתית וּשמירה על כּדור הארץ ועל בּניֵ האדם וּבעלֵי החיים.

היה מהנה לִראוֹת את היצירתיוּת של הילדים, שֶׁהִציעוּ רעיוֹנוֹת שוֹנים וּמגוונים.

בּכל כּיתה נבִחר מִשפּט שכולם הכי אהבו מִתוֹך המִשפּטים האישיים, אוֹ שכולם החליטו ביחס על משפט שכולם אוהבים. על פּי המִשפּט הכּיתתי עיצבוּ התלמידים עִם המוֹרוֹת לאמנוּת את כּדור הארץ שלהם. כּך קרה שיש לנוּ 35 כּדורי ארץ בּעלֵי מראה שונה וייחוּדי. לכל כּדור הסיפּוּר והאמירה שלוֹ.

הקמנוּ אתר מלווה פּעילוּת בּמקבּיל לעשִׂייה, וּבוֹ סִפרוֹן וירטוּאלי (ספרון שהוא רק על המחשב) של המִשפּטים, הכּדוּרים ותהליך הפּעילוּת. האתר יקדם גם הוּא את הפצת הרעיוֹן. כּתוֹבת האתר הנמִצא בּתוֹך אתר בית הספר:www.kibbutznetwork.co.il/rega_lifnei האתר הוּא דינמי וּמִתווספים אליו תוֹצרים בּכל עת.

זוֹכרים את האוֹטוֹבּוּסים בּפתיחה ואת ההזמנה לתערוּכה?

מִתוֹך 35 המִשפּטים הכיתתיים נבִחרוּ עשרה מִשפּטים שעוּצבוּ בּמיוּחד והוּדבּקוּ בּתמיכת המוֹעצה האזורית על האוֹטוֹבּוּסים כּמסר לִקהילת אזור מנשה כּוּלה.

כּל מִשפּטי הילדים, המִשפּט המרכּזי של כּל כּיתה, והכּדוּרים הכיתתיים מוּצגים בּימים אלוּ בּתערוּכה בית ספרית שֶׁהוּקמה בּשלוֹשה חללים שוֹנים.

אך כּאן לֹא תמה הלמידה.

ילדי בית החינוּך יעברוּ בּתערוּכה וילִמדוּ מִתוֹכה על היבטים שוֹנים של שמירה על כּדור הארץ וכל מה שבּוֹ, ועל הלמידה שנעשְׂתה בּכיתוֹת האחרוֹת.

בּדרך זוֹ ייחשְׂפוּ להיבטים נוֹספים הקשוּרים לִשמירה על העוֹלם, וילִמדוּ מעבוֹדתם של ילדים אחרים על היבטים אלוּ.

אנחנוּ נפִתח את התערוּכה ונזמין את ההוֹרים, המִשפּחוֹת, אנשֵׁי המוֹעצה האזורית וּתנוּעוֹת הנוֹער לבקר בּה. בּדרך זוֹ נעביר את המסר לחלקים נוֹספים בּקהילה, והוּא לֹא יישאר בּבית החינוּך בּלבד.

כּמוֹ בּכל תהליך לימוּדי חשוּב היה לנוּ לקבּל משוֹב (תגובה) מֵהילדים וּלהעריך את התהליך כּוּלוֹ. הִנהֵ כּמה מִדברי הילדים:

"אני חוֹשבת שֶׁהתערוּכה מעוֹדדת אֵיך לִשמוֹר על הסביבה. אני שמחה שבּבית ספרֵנוּ חשבוּ על הנוֹשֵׂא הזה".

"הפּעילוּת רגע לִפניֵ היא שיעוּר לחיים. זהֶ לֹא שיעוּר רגיל, למדנעו כּיצד לעשׂוֹת זֹאת בּחיים".

"אני חוֹשבת שֶׁהתערוּכה תעוֹדד את בית הספר שלנוּ ואנשים אחרים לִשמוֹר על הסביבה".

"רגע לִפניֵ לימד אוֹתי כּמה חשוּב לִשמוֹר על העוֹלם".

"אני מרגיש טוֹב עִם זהֶ שאני ממחזר יוֹתר".

"אני שמחה שבית הספר חשב על נוֹשֵׂא זה, וחשוּב ללמד את שאר האנשים לֹא לזהם".

עסקנוּ בּזהֶ בּהרבּה מִקצוֹעוֹת, היוּ הרבּה פּעילוּיוֹת מִחוּץ לכיתה, נהֶנינוּ, וּכשאנחנוּ נהֶנים אנחנוּ קוֹלטים את הנוֹשֵׂא יוֹתר טוֹב ומיישמים. חשוּב שנעביר את המסר למִשפּחה ולחברים. כּל אחד עוֹשֶׂה מהלך קטן, שיהִיהֶ למהלך גדוֹל.

אז כּמוֹ שאתם מבינים, העשִׂייה לֹא מִסתיימת כּאן.

הילדים יעברוּ בּיישוּבים שבּהם הם גרים ויוֹבילוּ פּעילוּיוֹת להגבּרת המודעות לנוֹשֵׂא בּמִסגרת היישוּב. בּמקבּיל הם ימשיכוּ לִדאוֹג ליישוּם הרעיוֹנוֹת בּבית הספר וּבבית.

הפּעילוּת שֶׁהִתפּתחה בּמעגלים הוֹלכים וּמִתרחבים העלתה למוֹדעוֹת את נוֹשֵׂא הקיימות כּדרך חיים, והפכה את הילדים מִלוֹמדים למלמדים.

כּך הפכנוּ את הערך – לדרך!

גם בּבית ספר ניב בּחולון נעֶרכה פעילוּת "רגע לפני".

שם נעשׂתה הַפעילות על ידי פרלמנט (מועצת) התלמידים וּשתי כּיתות נוספות.

הַפּעילות אִפשרה לכל הַתלמידים לעצור ולְחשוב על התחושות של כּל אֶחד, על הצְרכים, הרְצונות, המְניעים, וּבִמקום לפעול ולְעשות דברים בּאופן אוטומטי – לעצור לִשנייה ולְחשוב על התוצאות של הַמעשים שלהם. זה טוב להם כִּילדים, וּברור שזה יהיה טוב להם כְּבוגרים.

בית ספר ניב אימץ את הַפעילות, וּבכוונתו להרחיב את העשייה לִכלל תלמידי בית הספר, כּחלק בלתי נפרד מֵהעשייה החינוכית-ערכית המתקיימת בו.

מוזמנים לשתף:

תוכן נוסף שלא כדאי להחמיץ:

משחקים שפשוט תאהבו:

תפריט ראשי

×
דילוג לתוכן